Araştırma Projeleri
Bilgi Yönet
eSağlık (ACG)

KAMUDA BİLGİ YÖNETİMİ (BİLGİYÖNET) PROJESİ

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHİR - TODAİE Öğretim Üyesi, eDevlet Müdürü

Projenin Gerekçesi:

Günümüzde e-Devlet çalışmalarınınhız kazandığı ülkelerde kamu yönetimleri e-devlet çalışmalarının temelinioluşturan bilgi kaynağını,daha sağlıklı yönetebilmek için bilgi yönetimyaklaşımlarını ve süreçlerini bilişim teknolojilerinin yeni olanaklarıylayeniden biçimlendirme ihtiyacı duymaktadırlar. Öyle ki, bilgi yönetiminde yeniyaklaşımlarla kamu kurumları elektronik ortamlarda gerek kendi birimlerigerekse diğer kamu ve özel kuruluşlarla birlikte çalışabilirlilik standartlarınadaha kolayca erişebilmektedirler.

Kurumlarda bilgi yönetim konusubaşta Birleşmiş Milletler olmak üzere, OECD ve dünya bankası gibi uluslar arasıkuruluşlarında da gündeminde olup çok farklı coğrafyada farklı kültürelyapıdaki ülkelerde çalışan kurumsal yapılarında bilgi kaynaklarını daha iyiyönetmek üzere bilgi yönetim konusuna gerek akademik gerekse uygulama boyutuylaaraştırma ve inceleme çalışmalarına yer vermektedirler. Ülkemizde yürütülene-dönüşüm Türkiye çalışmaları ve bilgi toplumu strateji çalışmalarında da kamukurumlarının birlikte çalışabilmelerine olanak sağlayacak bilgi yönetim yapıları kurmaları da hedef ve eylem olarak ortaya konmaktadır.

 Ülkemizde yürütülen bilgi toplumuna dönüşümve  e-devlet çalışmalarında bilgininkurumlar arasında birlikte çalışabilirliği sağlayacak şekilde üretilmesi vepaylaşılması önemli bir sorun olarak durmaktadır. Her ne kadar kurumlar busorunları gidermek üzere özellikle açık bilgileri yönetmek üzere yönetim bilgisistemleri ve sayıları giderek artarak karar destek sistemleri geliştirmeyeyönelik çalışmalar yürütseler de bilgi yönetiminin önemli boyutunu oluşturanörtük bilgiyi (tacit) yönetme konusunda bir çaba içinde değiller. Kamuda herdüzeydeki yönetici ve çalışanların her şeyden önce açık ve örtük bilgi ayırımıkonusunda algılamalarının ve bilgi düzeylerinin düşük olduğu gözlenmektedir.TODAİE’de Haziran 2007’den beri düzenlenmekte olan ve yaklaşık olarak 400katılımcının (Katılımcıların çoğunluğunu 5018 sayılı Kanun kapsamında kamukurumlarının bilgi yönetimi sorumluluğunu taşıyan strateji ve bilgi işlembirimlerinin yönetici ve uzmanlarının oluşturmaktadır.) eğitildiği bilgiyönetim seminerlerinde yapılan tartışma ve görüşmelerde edinilen izlenimler bugözlemi desteklemektedir.

Öte yandan, kamu kurumları bilgiyönetimi uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturan bilgi haritalaması vemodelleri konusunda da bilgi açığı içindededirler. Bilgi haritalaması kamukurumlarında bilginin etkin paylaşımı ve yapılandırılması  için son derece önemlidir. Bu konudaki açıkdış kaynak kullanımına gidilerek özel kuruluşlarla  gerçekleştirilen projelerle giderilmekteancak kamu kendi içinde bilgi yönetimi konusunda kurumsal kapasiteoluşturamadığı için projelerle elde edilen tecrübeler kurumsallaştırılamamaktadır.

Kamu kurumlarında bilişimteknolojileriyle bütünleşik bilgi yönetimi araştırmaları gerek akademik gerekuygulama boyutuyla oldukça yenidir. Ülkemizde de bu konuda yapılan akademikçalışmalar oldukça sınırlı olup özellikle e-hizmetler üreten kamu kurumlarınıkapsayan araştırma bulunmamaktadır.

Yukarıda ifade edilengerekçelerle bu araştırma kurgulanmıştır. Araştırma projesinin tasarımınınoluşturulmasında başta ülkemizin bilgi toplumu strateji belgesinde ortaya konanhedefler, TODAİE bilgi yönetim semineri katılımcılarının bu konudakiihtiyaçlarına yönelik geri bildirimleri ve kurumların strateji birimleriylebirebir yapılan görüşmeler ışık tutmuştur.

Projenin Genel Amacı: 

Proje kapsamına alınan kamukuruluşlarında bilgi yönetimi (bilgi boşluğu analizi  ve bilgi haritalama) yaklaşımlarını ortayakoymak (mevcut durum) ve  kurumlarınstratejilerine uygun bilgi yönetimi modelleri geliştirmektir. Araştırmanınanaliz birimi birey/birim/kurum düzeyinde tutulacaktır.

Projenin Hedefleri:

Projenin hedefi, araştırmakapsamına alınan pilot ve örnekleme alınan kamu kuruluşlarında mevcut bilgiyönetim süreçlerini ortaya koymak, analiz etmek ve diğer kamu kurumlarına ışıktutabilecek bilgi yönetimi yaklaşımı ve modelleri ortaya çıkarmaktır.

Bu çerçevede, incelenenkurumun/birim/bireyin

  • mevcut bilgisini yapılandırma ve paylaşma kapasitesi,
  • yeni bilgi-yenilik yaratma-üretme kapasitesi (yeni hizmetler üretme ve iş süreçleri)
  • mevcut bilgi ve üretilen yeni bilgiyi denetlenme kapasitesinden hareketle kurumsal entelektüel sermayeye (kültür, insan, ilişkisel ve yapısal) olan katkısı ortaya konularak, değerlendirilecek ve bilgi yönetim modeli geliştirilecek ve sınanacaktır.

BeklenenSonuçları/Çıktıları:  

Bu araştırma ile beklenensonuçlar şunlardır:

1.     Kamu yönetici ve çalışanlarında açık-örtük bilgivarlıklarını algılama ve yönetme kapasitesini geliştirmek

2.     Kurumların veri ve enformasyonunu bilgiyedönüştürme ve böylece yenilik yaratma ve kurumsal öğrenme kapasitelerinigeliştirmek

3.     Kurum içi ve kurumlar arasında etkin bilgi üretmeve paylaşımını sağlayacak sosyal ve teknolojik iletişim kanallarını geliştirmek

4.     Kurumlardaki mevcut bilgi sistemlerinin (YBS, KDS,US) önerilecek kurumsal bilgi yönetim modeliyle bütünleştirilmesiyle kurumsalhafızayı oluşturmak.

Araştırmanın Çıktıları:

A. Araştırma Raporları

  1. Pilot Kurum için Mevcut Durum Raporu
  2. Pilot Kurum için Önerilen Bilgi Yönetimi Modeli Raporu
  3. Kamu kurumlarında uygulanabilir bilgi yönetimi modeli raporu
  4. Kamu kurumlarında bilgi yöneticisi/uzmanı yetiştirme müfredat raporu
  5. Kamu kurumları Bilgi Yönetim Portalı

B. Bilimsel yayın (Kitap,Bildiri, Makale)

C. Kamu kurumlarında bilgi yöneticisi/uzmanı yetiştirme müfredat raporu

D. Kamu kurumları Bilgi Yönetim Portalı

Loading
Tüm hakları saklıdır. © TODAİE - eDevlet Merkezi - 85.Cad No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA